Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.7
ze dne 27.04.2011

ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010; ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
-    Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010
-    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

II. SOUHLASÍ
se Závěrečným účtem městské části Praha 17:
       
1. za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2010 s těmito výsledky:
příjmy celkem                654 778 750,53 Kč
výdaje celkem                394 728 130,04 Kč
přebytek hospodaření         260 050 620,49 Kč

2. za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2010 s těmito výsledky:
výnosy celkem                           423 211 242,45 Kč
náklady celkem                          194 461 334,54 Kč
výsledek hospodaření před zdaněním      228 749 907,91 Kč

3. za finanční vypořádání městské části Praha 17 za rok 2010 s následujícími výslednými vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy:
a) městská část odvede do státního rozpočtu                  683 788,00 Kč
b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy                7 439,00 Kč

III. SOUHLASÍ
s finančním vypořádáním příspěvkových organizací za rok 2010 dle tabulek č. 9 tohoto usnesení       
IV. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. 6. 2011

Tisk Export článku do PDF