Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.1
ze dne 28.04.2010

ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2009; ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA
Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2009

II. PROJEDNALA
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009

III. SOUHLASÍ
se Závěrečným účtem městské části Praha 17:

1. za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2009 s těmito výsledky:
úhrn příjmů 598 775 038,86 Kč
úhrn výdajů 296 814 188,65 Kč
přebytek hospodaření 301 960 850,21 Kč

2. za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2009 s těmito výsledky:
výnosy celkem 638 356 595,02 Kč
náklady celkem 260 241 850,02 Kč
výsledek hospodaření před zdaněním 378 114 745,00 Kč

3. za finanční vypořádání městské části Praha 17 za rok 2009 s následujícími výslednými vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy:
a) Městská část odvede do státního rozpočtu 525 935,00 Kč
b) Městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy 4 083 481,25 Kč s tím, že Městská část Praha 17 žádá Radu hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 pro využití na stejný účel v roce 2010 na akci č. 40731 – Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy ve výši 4 000 000, - Kč

IV. SOUHLASÍ
s finančním vypořádáním příspěvkových organizací za rok 2009 dle tabulek č. 9 tohoto usnesení      

V. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2009 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19. 5. 2010

Tisk Export článku do PDF