Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.20
ze dne 10.05.2010

ke stavbě sdělovací optické trasy mezi objekty RS 4650 „Spínačka vedle autobusových garáží“ ul. Reinerova a RS 4620 „Spínačka sídliště Řepy“ ul. Žufanova

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti OPTOMONT, a. s. na základě plné moci investora stavby PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu sdělovací optické trasy mezi objekty RS 4650 a RS 4620 po pozemcích dle KN parc. č.1352/46 a 1234/45 v k.ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
uzavřít se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene po pozemcích dle KN parc. č. 1352/46 a 1234/45 v k.ú. Řepy. Věcné břemeno pro předmětné pozemky bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 8 700,- Kč + 1 740,- Kč (DPH 20%), celkem 10 440,- Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene

Tisk Export článku do PDF