Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.16
ze dne 29.11.2010

k žádosti paní XY, bytem Španielova 1255, nájemce nebytového prostoru – výroba oděvů v přízemí domu čp. 1241 Galandova ul. o upuštění od platby nájemného za NP

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Španielova 1255 o upuštění od platby nájemného za nebytový prostor – výroba oděvů v přízemí domu čp. 1241 Galandova ulice, Praha 6 – Řepy.

II. SCHVALUJE
odpuštění nájemného ve výši 100% za nebytový prostor opravna hodin v přízemí domu čp. 1241 Galandova ulice od 20. 9. 2010 do doby zpřístupnění nebytového prostoru, a to z důvodu nemožnosti nerušeného výkonu práv spojených s nájmem dle § 5 a § 8 zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady, vydat správní firmě pokyn k provedení slevy na nájmu a požadovat po SVJ Galandova 1239 – 1242 kompenzaci (pokusem o smír)

Tisk Export článku do PDF