Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.39
ze dne 18.11.2010

k žádosti paní a pana XY, Makovského 1227 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní a pana XY, uživatelů bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1227 v Makovského ulici, o navázání nové nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu a zároveň mu bude vrácena částka složená při uzavření nájemní smlouvy k bytu v Makovského ul. čp. 1140.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF