Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.26
ze dne 03.08.2011

k žádosti pana XY o uzavření nové smlouvy o pronájmu ordinace na adrese Žufanova 1114, Praha 6 - Řepy, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Čs. Armády, Dobříš – nájemce nebytových prostoru ordinace gynekologie v objektu polikliniky Žufanova čp. 1114 o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem předmětné ordinace, kdy platná nájemní smlouva na dobu neurčitou byla uzavřena dne 31. 3. 2004.

II. SCHVALUJE
uzavření nové nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 307 – ordinace gynekologie v objektu polikliniky Žufanova čp. 1114, Praha 6 – Řepy s panem XY, bytem Čs. Armády, Dobříš. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s usnesením  RMČ č. 6.21 ze dne 19. 1. 2011 na dobu určitou 10 za nájemné ve výši 88,30 (po valorizaci od 1. 7. 2011) Kč/m2/měsíc. Podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy je uhrazení částky 9.260, - Kč (tj. rozdíl nájemného za měsíce 3-7/2011 , kdy měsíční rozdíl mezi 2 sazbami nájemného činí 1852, - Kč). Podpisem nové smlouvy pozbude platnost a účinnost stávající nájemní smlouvy č. SM 0400000060 uzavřené mezi MČ Praha 17 a panem XY dne 31. 3. 2004.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s rozhodnutím RMČ a vydat správní firmě Optimis pokyn k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s panem XY.

Tisk Export článku do PDF