Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.35
ze dne 14.04.2010

k žádosti pana XY, Makovského čp. 1226 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, uživatele bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici, o navázání nové nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2012, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF