Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.39
ze dne 23.11.2011

k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených s výměnou oken pro Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 – 1234 se sídlem Galandova 1234/5, Praha 6

Rada MČ

I. NESCHVALUJE
pro Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234 se sídlem Galandova 1234/5, Praha 6, finanční příspěvek na úhradu části nákladů spojených s výměnou oken ve výši 1 369 520, - Kč dle „Zásad pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“, neboť nesplňuje podmínky pro jeho přidělení – viz. bod 3 těchto „Zásad“

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení a v tomto znění informovat Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232-1234 se sídlem Galandova 1234/5, Praha 6 - Řepy

Tisk Export článku do PDF