Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.11
ze dne 06.01.2010

k žádosti o stanovisko k úplatnému převodu (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 2066 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o stanovisko k úplatnému převodu (event.  pronájmu) části pozemku parc. č. 2066 v k. ú. Řepy

II. DOPORUČUJE
pronájem části pozemku parc. č. 2066 k. ú. Řepy v rozsahu přístupového chodníku k nebytové jednotce č. parc. 1391/128 – var. č.1 (viz. příloha)

III. UKLÁDÁ
OÚRI dát na vědomí MHMP  stanovisko M. č. Řepy

Tisk Export článku do PDF