Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.21
ze dne 14.04.2010

k žádosti o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 1293/896 k. ú. Řepy, části pozemku parc. č. 2230 k. ú. Řepy (vstup do objektu) a k pronájmu části pozemku parc. č. 2230 k. ú. Řepy za účelem zřízení restaurační předzahrádky

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 1293/896 k. ú. Řepy, části pozemku parc. č. 2230  k. ú. Řepy (vstup do objektu) a k pronájmu části pozemku parc. č. 2230 k. ú. Řepy za účelem zřízení restaurační předzahrádky z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví nebo pronájmu společnosti Obchod a služby – Petr Lín, s.r.o., Makovského 1397/27a 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ: 48027057

II. SOUHLASÍ
s pronájmem a následným úplatným převodem pozemku parc. č. 1293/896 k. ú. Řepy o výměře 894 m2

III. SOUHLASÍ
s pronájmem části pozemku parc. č. 2230 k. ú. Řepy o výměře cca 24 m2 za účelem zřízení restaurační předzahrádky a  části pozemku parc. č. 2230  k. ú. Řepy cca 20 m2 jako pozemku funkčně souvisejícího (vstup do objektu čp. 1397)

IV. UKLÁDÁ
OÚRI informovat MHMP, odbor obchodních aktivit

Tisk Export článku do PDF