Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.21
ze dne 17.03.2011

k žádosti o povolení pokácení stromů na pozemku parc. č. 50/6, v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost odboru územního rozvoje a investic MČ Praha 17 o povolení pokácení 7 stromů (3x topol a 4x bříza) a 4-kmenného keře na pozemku parc. č. 50/6. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko s pokácením 7 stromů (3x topol a 4x bříza) a 4 - kmenného keře na pozemku parc. č. 50/6. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF