Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.5
ze dne 25.05.2011

k žádosti o navýšení počtu pracovníků VÝS

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci vedoucí stavebního úřadu o po potřebě personálního zabezpečení přípravy digitalizace archivu stavebního úřadu  

II. SCHVALUJE
organizační změnu spočívající v navýšení systemizovaných míst v odboru výstavby z 9 na 10 s účinností od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012.

III. UKLÁDÁ
tajemníkovi úřadu zapracovat změnu počtu pracovníků odboru výstavby do znění organizačního řádu.

Tisk Export článku do PDF