Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.20
ze dne 26.10.2009

k žádosti o doplnění smlouvy k nebytovému prostoru č. 306 prodejny Delix market, umístěné v přízemí KS Průhon, Socháňova čp. 1220, Praha – Řepy o druhého účastníka sdružení pana XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Shop Euro s.r.o. zastoupenou panem XY, nájemcem nebytového prostoru č. 306 prodejny Delix market, umístěné v přízemí KS Průhon, Socháňova 1220, Praha - Řepy o druhého účastníka sdružení ke společné činnosti p. XY

II. NESCHVALUJE
rozšíření nájemní smlouvy vzhledem k tomu, že nájemce přenechal předmět nájmu či jeho část třetí osobě a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele a tím porušil své povinnosti stanovené ve článku V. bod 2 nájemní smlouvy a podle čl. VI. bod 2 je toto porušení povinností nájemce důvodem výpovědi z nájmu nebytového prostoru ve zkrácené výpovědní lhůtě 14 - ti kalendářních dnů, počítané od doručení písemné výpovědi s udáním důvodu

III. ZMOCŇUJE
starostku k podpisu výpovědi smlouvy z nájmu nebytového prostoru č. 306 v čp. 1220, ul. Socháňova, Praha - Řepy

IV.    UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM, aby zajistil splnění usnesení prostřednictvím OSOM

Tisk Export článku do PDF