Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.23
ze dne 11.08.2010

k žádosti manželů XY, Španielova čp. 1272 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, uživatelů bytu o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1272 ve Španielově ulici, o navázání nové nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF