Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.33
ze dne 25.11.2009

k žádosti manž. XY, Makovského čp. 1145 o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě č. XY v domě čp. 1130 po dobu 2 měsíců z důvodu stavebních úprav v novém bytě

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manž. XY, Makovského čp. 1145 o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě č. XY v domě čp. 1130, Socháňova ul. po dobu 2 měsíců z důvodu provedení stavebních úprav v novém bytě

II. SCHVALUJE
výše uvedenou žádost

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  vydat pokyn správní firmě Optimis nepředepisovat nájemné za byt č. XY v domě čp. 1130, Socháňova ul. 2 měsíce od uzavření nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF