Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.1
ze dne 16.06.2011

k VZ - Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci výběrové komise o průběhu veřejné soutěže malého rozsahu “Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17” a její doporučení, zrušit předmětnou soutěž z důvodu, že až na jednu nabídku ostatní nabídky svým obsahem nenaplnily bezezbytku podmínky zadání.

II. RUŠÍ
na základě doporučení výběrové komise veřejnou soutěž malého rozsahu “Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17”vypsanou v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III. VYPISUJE
veřejnou soutěž malého rozsahu “Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17” v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

IV. UKLÁDÁ
právníkovi ÚMČ Praha 17 ve spolupráci s OSOM zabezpečit realizaci příslušející zrušení veřejné soutěže a dále zabezpečit vypsání VZ dle tohoto usnesení, starostce Bc. Jitce Synkové podepsat výzvu k podání nabídky po její právní verifikaci.

Tisk Export článku do PDF