Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.27
ze dne 11.05.2011

k vyjádření Městské části k vyhodnocení připomínek MČ Praha 17 ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy odborem územního plánu MHMP

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vyjádření Městské části k vyhodnocení připomínek MČ Praha 17 ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy odborem územního plánu MHMP

II. SOUHLASÍ
s vyjádřením Městské části k vyhodnocení připomínek MČ Praha 17 ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy odborem územního plánu MHMP. Městská část se vyjádřila k následujícím lokalitám:

1)    Č. vyj. 3307. Změna funkčního využití u Státní zkušebny ze ZN na OB a SM – Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku.
2)    Č. vyj. 3308. Plocha mezi ul. Karlovarskou a dopravními podniky se zástavbou garáží a obytných domů - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku.
3)    Č. vyj. 3309. Plocha pro hasičskou zbrojnici - Městská část souhlasí s vyhodnocením pod podmínkou, že na území OB bude umístěna plovoucí značka VV, která na pozemku 262/1, k. ú. Řepy, umožní výstavbu požární zbrojnice, ke které probíhá příprava k územnímu rozhodnutí, viz příloha č. 1.
4)    Č. vyj. 3310. Změna funkčního využití ze ZN na SM ve prospěch výstavby autosalonu v lokalitě mezi ul. Karlovarskou a Státní zkušebnou - Městská část trvá na změně funkčního využití. Pro výstavbu autosalonu bylo již vydáno územní rozhodnutí, samotný autosalon se nachází ve funkčním využití SM, změna se týká pouze umožnění výstavby příjezdové komunikace autosalonu.
5)    Č. vyj. 3311. Změna funkčního využití ze ZN na SM při ul. Plzeňské pro účel výstavby čerpací stanice pohonných hmot - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku.
6)    Č. vyj. 3312. Požadavek změny koeficientu podlažních ploch z 1,0 na koeficient 0,5 v rozvojové lokalitě severně od historické zástavby Řep z důvodu blízkosti historické zástavby a uchování jejího historického rázu - Městská část trvá na požadavku úprav výkresu Prostorová regulace a veřejná prostranství, kde budou vznesené požadavky zohledněny.
7)    Č. vyj. 3313. Zmenšení plochy veřejného prostranství u nákupního centra Ovus ve prospěch výstavby polyfunkčního domu, plocha veřejného prostranství zmenšena nebude, jelikož se na místě počítá se stanicí metra trasy A - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku.
8)    Č. vyj. 3314. Zrušení veřejného prostranství u Billy z důvodu existence restaurace Mc Donald, kterému bylo vyhověno - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku.
9)    Č. vyj. 3315. Doplnění veřejně prospěšné stavby, hromadné garáže v lokalitách Mrkvičkova a Skuteckého - Městská část souhlasí s vymezením plochy VV, veřejné vybavení a označením VPS, veřejně prospěšná stavba, pro obě lokality za předpokladu, že bude udělena výjimka a komerční rezidentské garáže se v těchto dvou případech stanou veřejně prospěšnými stavbami.   
10)    Č. vyj. 3316. Nesouhlas s návrhem kontaktního propojení Břevnovské radiály a ul. Slánské - Městská část nesouhlasí s vyhodnocením a dále trvá na požadavku v původní podobě.
11)    Č. vyj. 3317. Prodloužení ulice Engelmüllerovy v úseku Žalanského – Karlovarská a napojení nové komunikace na Břevnovskou radiálu - Městská část nesouhlasí s vyhodnocením. Městská část požaduje napojení prodloužené ulice Engelmüllerovy na ulici Karlovarskou a Břevnovskou radiálu dle podnětu na změnu územního plánu vlny 08 podaného MČ Praha 17 dne 12. 7. 2006.
12)    Č. vyj. 3318. Realizace prodloužení trasy metra A z Bílé Hory do Zličína přes Řepy - Městská část souhlasí s vyhodnocením a požaduje vypuštění tramvajové tratě z Bílé Hory do Řep.
13)    Č. vyj. 3319. Snížení podlažnosti ze 12 na 5 podlaží v lokalitě v blízkosti rodinných domů na Fialce - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku.
14)    Č. vyj. 3320. Zapracování tunelového vedení tělesa Břevnovské radiály v k. ú. Řepy v tunelové podobě v místě křížení ul. Slánské a Břevnovské radiály - Městská část nesouhlasí s vyhodnocením a dále trvá na požadavku v původní podobě.
15)    Č. vyj. 3321. Nesouhlas s variantním návrhem na vybudování směrově děleného hloubeného tunelu pod ul. Slánskou - jelikož se zatím nepodařilo vyřešit avizovanou účinnost ochrany vysokopodlažní zástavby a životního prostředí v okolí Slánské ulice, pomocí jiných navržených variant a to zejména varianty „Tunel Slánská“, před důsledky prokazatelně zvýšených dopravních intenzit, v případě realizace křižovatky Břevnovská radiála – Slánská, tímto i nadále MČ Praha 17 nesouhlasí s navrhovaným povrchovým propojením Břevnovské radiály s ulicí Slánskou. Jelikož je možné, že projednání změn nového územního plánu bude probíhat rychleji než příprava realizace Břevnovské radiály a tím i dokončení vyhodnocení všech variant (zejména vyhodnocení vlivu na životní prostředí – EIA), MČ Praha 17 připouští možnost posouzení variant řešení případného napojení Slánské ulice na Břevnovskou radiálu pomocí veřejně prospěšné stavby 109/DK „Tunel Slánská“, které by mohlo minimalizovat negativní dopady oproti povrchové variantě základního návrhu, což předběžně potvrdilo i VVURU. Zahájení výstavby Břevnovské radiály a tunelu Slánská požaduje Městská část po dokončení severní části městského silničního okruhu kolem Prahy.    
16)    Č. vyj. 3322. Souhlas s funkčním využitím ve prospěch plochy DP, plochy dopravní infrastruktury, nad železniční tratí v blízkosti železniční stanice Praha – Zličín s podmínkou realizace prodloužení ulice Engelmüllerovy s napojením na Břevnovskou radiálu - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku
17)    Č. vyj. 3323. Realizace napojení ul. Kukulovy na Břevnovskou radiálu, mimoúrovňové křížení Kukulova - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku. Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětné napojení nachází mimo k. ú. Řepy, nebude se Městská část k této věci dále vyjadřovat.
18)    Č. vyj. 12183. Vymezení historického jádra obce Zličín - Městská část souhlasí s vyhodnocením a dále netrvá na požadavku. Historické jádro Řep řeší výkres Prostorová regulace a veřejná prostranství s označením R2, s prostorovou strukturou území rostlá struktura území venkovského charakteru.

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat odbor územního plánu MHMP o vyjádřeních městské části k vyhodnocení připomínek MČ Praha 17 ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy odborem územního plánu MHMP.

Tisk Export článku do PDF