Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.16
ze dne 10.05.2010

k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 43 ze dne 3.5.2010 pronajmout volný byt o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, Slánská 1678, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 7.7.2009

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 78.48 ze dne 7.12.2009

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici paní XY, Slánská 1678, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF