Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.31
ze dne 14.09.2009

k volnému bytu č.XY o vel. 4+1/L s přísl. v 5. patře domu čp. 1112 v Žufanově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 34 ze dne 7. 9. 2009 pronajmout volný byt č. XY o vel. 4+1/L s přísl. v 5. patře domu čp. 1112 v Žufanově ul., Praha-Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem služebního bytu paní XY, trvale bytem Španielova 1260, Praha 6 - Řepy (5 osob) jako služební byt z důvodu výkonu práce referentky OSOM ÚMČ Praha 17. Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem služebního bytu od 8. 6. 2009

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem služebního bytu č. XY o vel. 4+1/L s přísl. v 5. patře domu čp. 1112 v Žufanově ulici paní XY, trvale bytem Španielova 1260, Praha 6 - Řepy (5 osob) jako byt služební z důvodu výkonu práce referentky OSOM ÚMČ Praha 17.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené a bude vykonávat práci na ÚMČ Praha 17. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF