Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.20
ze dne 07.12.2009

k VI. etapě prodeje BJ bytového domu Španielova čp. 1284 až 1290

Rada MČ

I. PROJEDNALA
revokaci usnesení RMČ č. 74.15 ze dne 14. 10. 2009

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 74.15 ze dne 14. 10. 2009

III. PROJEDNALA
prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1284 až 1290 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného  ZMČ Praha 17  usn. č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
revokovat usnesení ZMČ č. 22.7 ze dne 4. 11. 2009 a schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1284 až 1290 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a způsob vypracování znaleckého (expertního) posudku

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF