Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.28
ze dne 02.06.2010

k souhlasu se změnou oplocení na hranici pozemků parc. č. 82/15 a 1438/1 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana Milana Hrdiny, Žalanského 21/53, 163 00 Praha 6 o souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1438/1 v k. ú. Řepy pro jeho záměr opravit svůj plot, který odděluje tento pozemek a pozemek parc. č. 82/15. Pozemek parc. č. 1438/1 je svěřen do správy MČ Praha 17 je veden jako druh pozemku ostatní plocha, pozemek parc. č. 82/15 vlastní pan XY

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko pro opravu plotu pana XY na hranici pozemků parc. č. 1438/1 a 82/15 v k. ú. Řepy. Plot bude umístěn volně na parcele, nebude zasahovat na stavbu garáže, která s pozemkem parc. č. 82/15 sousedí a bude napojen na stávající zeď. Po ukončení opravy plotu bude pozemek parc. č. 1438/1 uveden do původního stavu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF