Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.13
ze dne 25.08.2010

k souhlasu se záborem části pozemku parc. č. 1465/4 v k. ú. Řepy pro umístění a rekonstrukci stávajícího světelného signalizačního zařízení stavby „SSZ 5.529 Plzeňská - Jeremiášova“, smlouva o výpůjčce, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost spol. AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, která na základě plné moci zastupuje spol. ELTODO dopravní systémy s. r. o se sídlem Novodvorská 1010, Praha 4 (a TSK hl. m. Praha) o souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1465/4 v k. ú. Řepy (komunikace Slánská) se záborem části tohoto pozemku pro stavební práce v rámci rekonstrukce světelného zařízení – stavba „SSZ 5.529 Plzeňská - Jeremiášova“.
Pozemek parc. č. 1465/4 o výměře 324m2 je svěřen do správy MČ Praha 17, veden jako druh pozemku ostatní plocha s využitím ostatní komunikace

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko pro výkopové práce v rámci rekonstrukce světelného zařízení stavba „SSZ 5.529 Plzeňská - Jeremiášova“,  na části pozemku parc. č. 1465/4 v k. ú. Řepy. Před zahájením stavby investor písemně požádá o uzavření smlouvy o výpůjčce pro zařízení staveniště (dočasný zábor části pozemku) za účelem realizace stavby a uzavře smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Po ukončení výkopových prací je nutno uvést pozemek do původního stavu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele, zajistit splnění usnesení a následně uzavřít právní vztah

IV. ZMOCŇUJE
starostku k podpisu smlouvy o výpůjčce, případně jejích dodatků a podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení inženýrských sítí na části dotčeného pozemku

Tisk Export článku do PDF