Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.22
ze dne 17.03.2011

k souhlasu s vypracováním smlouvy o provedení stavební úpravy; k rozšíření vjezdu do garáže na pozemcích parc. č. 241/1 a 241/2 přes část pozemku parc. č. 1447/3, vše v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost stavebníků XY, bytem U Kaménky, Praha 6, zastoupených na základě plné moci panem XY, Vehlovická, Praha 8 o souhlas s vypracováním smlouvy o provedení stavební úpravy k rozšíření vjezdu do garáže na pozemcích parc. č. 241/1 a 241/2 přes část pozemku parc. č. 1447/3, vše v k. ú. Řepy. Správa pozemku parc. č. 1447/3 je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko s vypracováním smlouvy o provedení stavební úpravy k rozšíření vjezdu do garáže na pozemcích parc. č. 241/1 a 241/2 přes část pozemku parc. č. 1447/3, vše v k. ú. Řepy, pro potřebu odboru výstavby. Stavbu je nutné provádět na pozemcích parc. č. 241/1 a 241/2. Správa pozemku parc. č. 1447/3 je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF