Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.11
ze dne 14.10.2009

k souhlasu s připojením vjezdu do garáží penzionu čp. XY přes pozemek dle KN parc. č. XY v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti STUDIO pro projektování s. r. o. se sídlem Nad Klikovkou 22/1481, 150 00 Praha 5 na základě plné moci investora stavby TERRA-T s. r. o. se sídlem Legionářů 946/48a, 182 00 Praha 5 o vydání souhlasného stanoviska s připojením vjezdu do garáží penzionu čp. XY a následné uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na část dotčeného pozemku dle KN parc. č. XY, ostatní plocha, silnice, z důvodu rozšíření stávajícího vjezdu a nájemní smlouvu trvalou pro odstavné parkoviště na jedno vozidlo na předmětném pozemku v k. ú. Řepy.      

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko s připojením vjezdu do garáží penzionu čp. XY přes pozemek dle KN parc. č. XY a následné uzavření krátkodobé nájemní smlouvy pro stavbu rozšíření parkoviště, včetně uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou pro vybudování odstavného parkoviště.      

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu souhlasného stanoviska s připojením vjezdu do garáží penzionu a k podpisu krátkodobé nájemní smlouvy, včetně nájmu na část pozemku na dobu neurčitou.

Tisk Export článku do PDF