Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.13
ze dne 11.08.2010

k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájem části pozemků parc. č. 1149/45, 1149/46, 1149/51 a 1149/52 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost SV pro dům Skuteckého čp. 1087, se sídlem Skuteckého 1087, Praha 6 zastoupené na základě plné moci paní Ivetou Votavovou o souhlas s touto stavbou a uzavření smlouvy o provedení stavby pro části pozemků parc. č. 1149/45, 1149/46, 1149/51 a 1149/52 pro stavbu „Zateplení obvodového pláště domu čp. 1087, ul. Skuteckého“ a následné uzavření nájemní smlouvy pro stavbu lešení na těchto pozemcích. Pozemky jsou ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se stavbou „Zateplení obvodového pláště domu čp. 1087, ul. Skuteckého“, uzavřít smlouvu o provedení stavby pro části pozemků parc. č. 1149/45, 1149/46, 1149/51 a 1149/52, o nájmu částí těchto pozemků pro stavbu lešení o výměře cca 22m2 s SV domu Skuteckého čp. 1087, se sídlem Skuteckého čp. 1087, Praha 6 na dobu cca 60 dnů, kde cena nájmu činí 5, - Kč/m2/den a následně uzavřít smlouvu o dlouhodobém nájmu na část shora uvedených pozemků o výměře cca 2,42 m2 a tato cena nájmu činí 85, - Kč/m2/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o provedení stavby a o nájmu částí pozemků příp. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF