Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.19
ze dne 02.02.2011

k souhlasnému stanovisku, smlouva o provedení stavby, pronájem části pozemků parc. č. 365 a 366/1 oba k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Žalanského, Praha 6 o souhlas MČ se stavebními pracemi z důvodu rekonstrukce nemovitosti a uzavření smlouvy o provedení stavby a uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 365 a 366/1. Pozemky jsou ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se stavbou pro rekonstrukci nemovitosti Žalanského XY, uzavřít smlouvu o provedení stavby a následně uzavřít smlouvu o nájmu pro stavbu lešení na část pozemků parc. č. 365 a 366/1 o výměře 4,2m2  na dobu 30 dnů za částku 504, - Kč a dále uzavřít smlouvu o dlouhodobém nájmu na část shora uvedených pozemků o výměře 0,5 m2 za úplatu ve výši 140, - Kč/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy provedení stavby, o nájmu částí pozemků a dlouhodobou nájemní smlouvu, příp. jejich dodatků.

Tisk Export článku do PDF