Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.23
ze dne 11.04.2011

k souhlasnému stanovisku se vstupem na pozemek parc. č. 1362, v k. ú. Řepy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti Nest.HB spol. s r. o., zastoupené panem XY, jednatelem společnosti, k povolení vstupu na pozemek parc. č. 1362 v k. ú. Řepy, svěřený do správy MČ Praha 17. Lokalita ulice Karlovarská.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se vstupem na pozemek parc. č. 1362 v k. ú. Řepy svěřený do správy MČ Praha 17, za účelem provedení opravy svislé podzemní hydroizolace domu na sousedním pozemku parc. č. 1361, který je ve vlastnictví žadatele. Žadatel po provedení oprav uvede pozemek parc. č. 1362 do původního stavu a nahradí případně vzniklou škodu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF