Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.22
ze dne 30.03.2011

k souhlasnému stanovisku se stavbou a s pronájmem části pozemku parc. č. 1142/257 v k. ú. Řepy, o výměře 1 m2

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Společenství Laudova 1025 – 1027, se sídlem Laudova 1026, 163 00 Praha 6, o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1142/257 o výměře 1 m2 z důvodu „Zřízení plynové kotelny v suterénu bytového domu Laudova 1026, Praha 6 – Řepy“. Pozemek je ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se stavbou a uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 1142/257 o výměře 1 m2 z důvodu „Zřízení plynové kotelny v suterénu bytového domu Laudova 1026, Praha 6 – Řepy“. Pozemek je ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy. Nájemní smlouva mezi MČ Praha 17 a Společenstvím Laudova 1025 – 1027 bude uzavřena po dobu funkčnosti kotelny, tj. na cca 30 let a cena nájmu činí 85, - Kč/m2/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu části pozemku, příp. následných dodatků.

Tisk Export článku do PDF