Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.11
ze dne 28.04.2010

k souhlasnému stanovisku a pronájmu části pozemku parc. č. 1402/4 pro stavbu a provozování reklamního zařízení v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti AgE – reklamní agentura, s. r. o.,  Ostřicová 640, 155 00, Praha 5, o pronájem části pozemku parc. č. 1402/4 pro stavbu a provozování oboustranného reklamního zařízení. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy podél ul. Karlovarská.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko k umístění reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1402/4 a před zahájením stavby reklamního zařízení uzavřít nájemní smlouvu na část tohoto pozemku o výměře  24,48m2 za cenu 48.960, - Kč/rok bez DPH se spol. AgE – reklamní agentura, s. r. o.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku a případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF