Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.15
ze dne 20.09.2010

k souhlasnému stanovisku a pronájem části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování reklamního zařízení v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti Europlakat spol. s. r. o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, o pronájem části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování oboustranného reklamního zařízení. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy podél ul. Karlovarská.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko k umístění reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1360/2 a před zahájením stavby reklamního zařízení uzavřít nájemní smlouvu na část tohoto pozemku o výměře 24,48m2 za cenu 122.400, - Kč/rok bez DPH se spol. Europlakat spol. s. r. o.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku a případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF