Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.17
ze dne 08.09.2010

k pronájmu části pozemku v ul. Čistovická, souhlasné stanovisko

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Čistovická, Praha 6 o zřízení 2 parkovacích míst před jeho nemovitostí v ul. Čistovická formou pronájmu části pozemku v ul. Čistovická. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17 v k. ú. Řepy, veden jako druh pozemku ostatní plocha

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko s vybudováním vyhrazených parkovacích míst a uzavřít s panem XY, po vydání rozhodnutí odborem životního prostředí a dopravy na část pozemku o výměře cca 20m2  nájemní smlouvu pro 2 trvale vyhrazené parkovací místa za cenu 250, - Kč/m2/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku případně jejích dodatků

Tisk Export článku do PDF