Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.20
ze dne 18.11.2010

k pronájmu části pozemku parc. č. 1410/1 v k. ú. Řepy pro připojení domu čp. 612/16 ul. K Trninám ke komunikaci o výměře 7,03 m2 na dobu 7 dní

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem ul. K Trninám, 163 00 Praha 6 o pronájem části pozemku parc. č. 1410/1 pro připojení domu čp. 612/16 ke komunikaci. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko pro účely stavebního řízení a uzavřít s žadatelem krátkodobou nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 1410/1 o výměře 7,08m2 na dobu 7 dní za celkovou cenu 99, - Kč bez DPH. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku a případně jejich dodatků.

Tisk Export článku do PDF