Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.34
ze dne 03.08.2011

k pronájmu části pozemku parc. č. 1353 eč. 6 zahrádkářská kol. Ke Kaménce

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Laudova 1385, Praha 6 - Řepy  o přenechání pronájmu zahrádky v lokalitě Ke Kaménce, část pozemku p. č. 1353 evidenční č. XY, novému nájemci, paní XY. Pozemek je ve správě MČ Praha 17 v  k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
ukončení nájemního vztahu s panem XY, bytem Laudova 1385, Praha 6 a uzavření nové smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1353 evid. č. XY o výměře 307 m2, s ročním nájmem 2.456, - Kč v lokalitě Ke Kaménce, s paní XY, bytem Skuteckého 1383/XY, Praha 6.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 1353 evid. č. XY v lokalitě Ke Kaménce s paní XY, bytem Skuteckého 1383/XY, Praha 6 - Řepy.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp. jejích dodatků

Tisk Export článku do PDF