Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.24
ze dne 14.04.2010

k pronájmu části pozemků parc. č. 1142/290 a 1142/113 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost SVJ domu Nevanova 1063 - 1068, se sídlem Nevanova 1066, Praha 6 zastoupeného místopředsedou panem Romanem Kaháčkem a členem výboru Stanislavem Bártou o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1142/113 a 1142/290 pro stavbu lešení na akci: „Sanace západního průčelí„ v délce cca 169 m2. Pozemky jsou ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
uzavřít  smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 1142/113 a 1142/290 o výměře cca 169 m2 s SVJ domu Nevanova 1063 - 1068 se sídlem Nevanova 1066, Praha 6 na dobu max. 3 měsíce. Cena nájmu je 5, - Kč/m2/den.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF