Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.14
ze dne 14.02.2012

k pronájmu části pozemku č. parc. 1900 v k. ú. Řepy v ulici Socháňova

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Na Lhotech, Praha 4, o pronájem části pozemku č. parc. 1900 v k. ú. Řepy za účelem umístění dětského nafukovacího skákadla na dobu 10 - ti dnů během období březen – říjen 2012.

II. SCHVALUJE
uzavření nájemní smlouvy s panem XY, bytem Na Lhotech, Praha 4, o pronájmu části pozemku parc. č. 1900 v k. ú. Řepy v rozsahu 30 - ti m2 pro účely umístění dětského nafukovacího skákadla na dobu 10 – ti dnů za cenu 246, - Kč. Konkrétní termín pronájmu bude vždy ohlášen pronajímateli předem.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu části pozemku č. parc. 1900 v k. ú Řepy a jejích případných dodatků o prodloužení doby pronájmu.

Tisk Export článku do PDF