Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.4
ze dne 21.09.2011

k připomínkování návrhu nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následujícího nařízení: „Návrh nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze.“

II. MÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému znění nařízení uvedeném v bodě I. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF