Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.4
ze dne 09.11.2011

k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nař. hl. m. Prahy č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následujícího nařízení „Nařízení, kterým se mění nař. hl. m. Prahy č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.“

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému znění nařízení uvedeném v bodě I. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF