Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.54
ze dne 10.03.2010

k připomínkám k územní studii „Zličín transformace“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
připomínky k územní studii „Zličín transformace“.

II. BERE NA VĚDOMÍ
územní studii „Zličín transformace“ s těmito připomínkami

-    nesouhlas s dopravním napojením bývalého areálu Technomatu s ulicí na Chobotě. Napojení se jeví jako složité a zbytečně komplikované a doporučuje takto navržené propojení vypustit (příloha č. 1). Souhlas pouze s řešením pro pěší (příloha č. 2).
-    vedení tramvaje z Řep dále do Zličína koordinovat se stavbou Revitalizace Řepského potoka
-    odlehčovací komunikaci (prodloužení Engelmüllerovy ulice od Žalanského na sever) s napojením na Karlovarskou ulici vybudovat přednostně před dopravním napojením z k. ú. Zličín na tuto komunikaci.

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Tisk Export článku do PDF