Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.21
ze dne 03.08.2011

k přípojkám a sjezdu z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Průhonek, Praha 5 - Řeporyje, o souhlas

-    s připojením pozemku parc. č. 215/4 a 216/4  na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    se stavbou přípojek a sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy pro stavbu přípojek
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy pro stavbu sjezdu na komunikaci
 
II. SCHVALUJE
žádost pana XY, bytem Průhonek, Praha 5 - Řeporyje, o souhlas  

-    s připojením pozemku parc. č. 215/4 a 216/4  na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    se stavbou přípojek vody, splaškové kanalizace, NN, NTL plynu a sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy o výměře 17 m2, pro vybudování přípojek vody, splaškové kanalizace, NN a NTL plynu (I. etapa stavby), v délce trvání 28 dní, za cenu 1.904, - Kč  
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy o výměře 9 m2, pro vybudování sjezdu na komunikaci ul. K Mostku (II. etapa stavby), v délce trvání 28 dní, za cenu 1.008, - Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemních smluv (vč. jejich dodatků).

Tisk Export článku do PDF