Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.9
ze dne 04.01.2012

k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/ 13 – garáž U Boroviček

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Hořovského, 163 00 Praha - Řepy o uzavření nové nájemní  smlouvy  na pozemek pod garáží parc. č. 752/13 včetně manipulační plochy o výměře 40 m2 v lokalitě řadových garáží v ul. U Boroviček k. ú. Řepy. O uzavření nájemní smlouvy žádá z důvodu úmrtí původního nájemce – pana XY (otec žadatele).
 
II. SCHVALUJE
uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem XY o nájmu pozemku parc. č. 752/13 včetně manipulační plochy s ročním nájmem pro fyzické osoby ve výši 2.400, - Kč/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM uzavřít novou smlouvu o nájmu pozemku p. č. 752/13 pod garáží, včetně manipulační plochy o výměře 40 m2.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy a případných dodatků.

Tisk Export článku do PDF