Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.22
ze dne 13.06.2011

k přeložce kabelového vedení VN 22 kV a NN 1 kV na pozemcích parc. č. 1349/1, 1349/2 a 1350 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost PREdistribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí do pozemků parc. č. 1349/1, 1349/2 a 1350 v k. ú. Řepy

II. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN 22 kV a NN 1kV do pozemků parc. č. 1349/1, 1349/2 a 1350 v k. ú. Řepy za cenu 1650, - Kč + 20% DPH, s PREdistribuce, a. s., Praha 5, Svornosti 3199/19a, Praha 5
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit plnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

Tisk Export článku do PDF