Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.6
ze dne 06.12.2010

k posuzování vlivů na životní prostředí ve věci stavba č. 7553 Břevnovská radiála podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění záko

Rada MČ

I. PROJEDNALA
Oznámení o zveřejnění dokumentace vlivu záměru stavby č. 7553 Břevnovská radiála na životní prostředí.   

II. BERE NA VĚDOMÍ
možnost uplatnit připomínky a námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje, tedy do 31. 12. 2010.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistí podání stanoviska, námitky a připomínky

Tisk Export článku do PDF