Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.23
ze dne 14.04.2010

k položení koordinačního kabelu, optotrubek a koordinační skříně pro účely vydání spojeného územního rozhodnutí v rámci stavby pod označením „KK 41281 mezi SSZ 6.128 Karlovarská – smyčka TRAM, SSZ 6.181 Karlovarská – přechod Falcká“ a stavby pod označením

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti ELTODO EG, a. s. na základě plné moci investora stavby – Hlavní město Praha, v zastoupení Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, o vydání souhlasného stanoviska a následné uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k realizaci stavby na dotčených pozemcích dle KN parc. č. 547/1, 554, 555,1378/1, 1385, 1386, 1387, 558, 378/24, 1378/30 a 1378/34 ostatní plocha v k. ú. Řepy a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení koordinačního kabelu, optotrubek a koordinační skříně.

II. SCHVALUJE
vydat pro potřeby územního řízení a stavebního povolení souhlasné stanovisko k projektu stavby s tím, že před zahájením stavby investor požádá písemně prostřednictví OSOM o uzavření smlouvy o výpůjčce předmětných pozemků za účelem realizace stavby a pro uložení koordinačního kabelu, optotrubek a koordinační skříně o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výše uvedených pozemcích.    

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu souhlasného stanoviska k projektu stavby a následnému uzavření smlouvy o výpůjčce dotčených pozemků a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na výše uvedené pozemky.

Tisk Export článku do PDF