Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.16
ze dne 10.10.2011

k plynovodní přípojce na pozemku parc. č. 1349/3, 1350 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Karlovarská, Praha 6 - Řepy, o vystavení smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu STL plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 1349/3, 1350 k. ú. Řepy

II. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení STL plynovodní přípojky do pozemků parc. č. 1349/3, 1350 k. ú. Řepy, za cenu 1.500, - Kč + 20% DPH, s panem XY, bytem Karlovarská, Praha 6 – Řepy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit plnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene

Tisk Export článku do PDF