Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.5
ze dne 11.04.2011

k návrhu na vyjmutí místa provozování VHP ulice Španielova 1378/52, uvedeného v příloze OZV, při novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje v souvislosti s přijatou novelou zákona o loteriích

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na změnu v příloze obecně závazné vyhlášky v souvislosti s očekávanou novelou zákona o loteriích umožňující regulaci provozu VLT na území městské části

II. SCHVALUJE
změnu v příloze obecně závazné vyhlášky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků informovat provozovatele a předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP

Tisk Export článku do PDF