Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.15
ze dne 05.09.2011

k likvidaci části montované haly ve vlastnictví MČ Praha 17 na pozemku parc. č. 1327/13, který je ve správě MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Sboru dobrovolných hasičů Řepy o souhlas s likvidací části montované haly v majetku MČ Praha 17 na pozemku parc. č. 1327/13, který je ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Na Chobotě, v k. ú. Řepy.

II. SOUHLASÍ
s částečnou likvidací montované haly v majetku MČ Praha 17 na pozemku parc. č. 1327/13, který je ve správě MČ Praha 17, ul. Na Chobotě, v k. ú. Řepy. Členové SDH Řepy odvezou materiál do sběru nebo na skládku. Finance, které případně utrží za materiál z rozebrané části haly, použijí na pokrytí nákladů na její demolici. Část haly (levá strana) zůstane zachovaná a dále bude využívána pro potřeby SDH Řepy, jak je uvedeno ve smlouvě o výpůjčce ze dne 5. 10. 2010.
 
III. UKLÁDÁ
OSOM postupovat ve smyslu usnesení a informovat velitele SDH Řepy

Tisk Export článku do PDF