Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.17
ze dne 07.12.2009

k IV. etapě prodeje BJ bytového domu Nevanova čp. 1076 až 1079

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1076 až 1079 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v  ul. Nevanova čp. 1076 až 1079 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého (expertního) posudku – příloha č. 3.

III. UKLÁDÁ
vedoucí OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF