Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.13
ze dne 30.09.2009

k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Laudova 1015 –1017 Praha 6 – Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění

Rada MČ

I. PROJEDNALA
informaci o termínu ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1015 – 1017 a návrh zástupce starostky pana Antonína Kopeckého na zmocnění zástupce k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17

II. BERE NA VĚDOMÍ
termín ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům Laudova čp. 1015 - 1017 dne 22. 10. 2009

III. ZMOCŇUJE
p. Ing. Tomáše Krafta, vedoucího OSOM k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek pro dům Laudova čp. 1015 - 1017 a k výkonu všech práv a povinností, které městské části náležejí jako vlastníku jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17. Toto zmocnění platí i pro zastupování městské části na dalších shromážděních vlastníků, která budou v budoucnu svolávána podle zákona o vlastnictví bytů. Zmocněnec je oprávněn v případě nemožnosti osobní účasti zmocnit k jednání dalšího zástupce z řad pracovníků odboru správy obecního majetku.

IV. UKLÁDÁ
starostce městské části vystavit písemnou plnou moc zástupci městské části v rozsahu shora uvedeného zmocnění

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajišťovat úkoly spojené s přípravou ustavujícího shromáždění vlastníků a postupovat přitom podle tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF