Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.27
ze dne 26.10.2009

k II. etapě prodeje BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1154 až 1160 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům a to dle  usn. ZMČ č. 2.1/28 ze dne 16. 5. 2005

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v  ul. Vondroušova čp. 1154 až 1160 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého (expertního) posudku – příloha č. 3.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF