Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.22
ze dne 27.07.2010

k bytovému domu Čistovická 60, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dokumentaci pro územní rozhodnutí, bytový dům – ulice Čistovická 60, Praha - Řepy.

II. POŽADUJE
dopracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, bytový dům – ulice Čistovická 60, Praha – Řepy
-    Vyřešení dopravy v klidu pro komerční plochy a návštěvy mimo stávající parkovací stání při ul. Čistovická dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu.
-    Snížení objektu o jedno patro a poslední podlaží řešit jako ustupující po všech stranách.
-    Dodat vizualizaci objektu se širším okolím

Po dopracování dokumentace bude svoláno jednání s investorem, kde bude záměr představen

Z důvodu, že podzemní garáže zasahují do části pozemku parc. č. 1381/1, k. ú. Řepy je třeba uzavřít právní vztah s M. č. Praha 17 (úplatný převod nebo pronájem). Odbor správy obecního majetku městské části Praha 17 uzavře právní vztah k dotčené části pozemku parc. č. 1381/1, k. ú. Řepy.  V případě nesouhlasného stanoviska Rady M. č. Praha 17 s úplatným převodem nebo pronájmem bude třeba upravit projekt, tak, aby podzemní garáže nezasahovaly do pozemku parc. č. 1381/1, k. ú. Řepy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zaslat stanovisko na adresu: ATP, Petr Vojtíšek, Zázvorkova 2006/8, 155 00 – Praha 5

Tisk Export článku do PDF